संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


मुष् - क्र्यादिः - मु॑षँ॑ स्तेये - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अमुष्णीतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अमुष्णन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अमुष्णाम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अमुष्णाः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अमुष्णात्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्