संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'मोदयितारः ( कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः आत्मने पदम् )' - एकवचने परिवर्तनं कुरुत ।