संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'मोदयितास्वः ( कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् )' - एकवचने परिवर्तनं कुरुत ।