संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

मोदै - मुद् - भ्वादिः - मु॑दँ॒ हर्षे - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
मोदामहै - मुद् - भ्वादिः - मु॑दँ॒ हर्षे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
मोदताम् - मुद् - भ्वादिः - मु॑दँ॒ हर्षे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
मोदन्ताम् - मुद् - भ्वादिः - मु॑दँ॒ हर्षे - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
मोदै - मुद् - भ्वादिः - मु॑दँ॒ हर्षे - उत्तम पुरुषः एकवचनम्