संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


मुच् - तुदादिः - मु॒चॢँ॒॑॑ मोक्षणे मोचने - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः आत्मने पदम्