संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अमन्थम् - मन्थ् - भ्वादिः - म॑न्थँ॑ विलोडने - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अमन्थद् - मन्थ् - भ्वादिः - म॑न्थँ॑ विलोडने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अमन्थाम - मन्थ् - भ्वादिः - म॑न्थँ॑ विलोडने - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अमन्थः - मन्थ् - भ्वादिः - म॑न्थँ॑ विलोडने - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अमन्थन् - मन्थ् - भ्वादिः - म॑न्थँ॑ विलोडने - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्