संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

मङ्गताम् - मन्ग् - भ्वादिः - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
मङ्गताम् - मन्ग् - भ्वादिः - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
मङ्गताम् - मन्ग् - भ्वादिः - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
मङ्गन्तु - मन्ग् - भ्वादिः - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
मङ्गाव - मन्ग् - भ्वादिः - म॑गिँ॑ गत्यर्थः - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्