संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अबिभरुः - भृ - जुहोत्यादिः - डुभृ॒ञ् धारणपोषणयोः - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अबिभरम् - भृ - जुहोत्यादिः - डुभृ॒ञ् धारणपोषणयोः - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अबिभृम - भृ - जुहोत्यादिः - डुभृ॒ञ् धारणपोषणयोः - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अबिभृव - भृ - जुहोत्यादिः - डुभृ॒ञ् धारणपोषणयोः - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अबिभृताम् - भृ - जुहोत्यादिः - डुभृ॒ञ् धारणपोषणयोः - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्