संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


भू - भ्वादिः - भू॑ सत्तायाम् - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम्

भवितास्थः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
भविता
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
भवितास्वः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
भवितारः
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
भवितास्थ
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्