संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


बन्ध् - क्र्यादिः - ब॒न्धँ॑ बन्धने - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्