संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अपूरत - पूर् - चुरादिः - पू॑रीँ॑ आप्यायने - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अपूरः - पूर् - चुरादिः - पू॑रीँ॑ आप्यायने - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अपूरद् - पूर् - चुरादिः - पू॑रीँ॑ आप्यायने - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अपूरतम् - पूर् - चुरादिः - पू॑रीँ॑ आप्यायने - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अपूरन् - पूर् - चुरादिः - पू॑रीँ॑ आप्यायने - मध्यम पुरुषः एकवचनम्