संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'नुयात् / नुयाद् ( कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम् )' - द्विवचने परिवर्तनं कुरुत ।