संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


नी - भ्वादिः - णी॒ञ् प्रापणे - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

नयतः
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
नयसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
नयथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
नयावः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
नयति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्