संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम्' धातोः कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् मध्यम-पुरुषे बहुवचने किं रूपम् ?