संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम् - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्