संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

ध्यायामि - ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम् - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
ध्यायति - ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम् - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
ध्यायति - ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम् - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
ध्यायन्ति - ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम् - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
ध्यायथः - ध्यै - भ्वादिः - ध्यै॒ चिन्तायाम् - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्