संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

धमावः - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
धमतः - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
धमामि - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
धमन्ति - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
धमसि - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - प्रथम पुरुषः एकवचनम्