संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

धमामि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
धमसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
धमति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
धमन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
धमथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्