संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अधमाम - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अधमद् - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अधमम् - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अधमद् - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अधमताम् - ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्