संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


ध्मा - भ्वादिः - ध्मा॒ शब्दाग्निसंयोगयो... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्