संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

दालयत - दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति... - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
दालयतम् - दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति... - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
दालयताद् - दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति... - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
दालयाव - दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति... - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
दालयत - दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति... - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्