संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


दल् - चुरादिः - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति... - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्