संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'तृह् - रुधादिः - तृ॑हँ॑ हिंसायाम्' धातोः कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् प्रथम-पुरुषे द्विवचने किं रूपम् ?