संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अतृम्फम् - तृम्फ् - तुदादिः - तृ॑म्फँ॑ तृप्तौ इत्येके - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अतृम्फाव - तृम्फ् - तुदादिः - तृ॑म्फँ॑ तृप्तौ इत्येके - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अतृम्फाम - तृम्फ् - तुदादिः - तृ॑म्फँ॑ तृप्तौ इत्येके - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अतृम्फताम् - तृम्फ् - तुदादिः - तृ॑म्फँ॑ तृप्तौ इत्येके - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अतृम्फन् - तृम्फ् - तुदादिः - तृ॑म्फँ॑ तृप्तौ इत्येके - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्