संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अताडयाम - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अताडयः - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अताडयन् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अताडयतम् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अताडयम् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्