संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अताडयत - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अताडयाम - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अताडयः - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अताडयन् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अताडयाव - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ आघाते - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्