संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अतडतम् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ भाषार्थः च - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अतडाव - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ भाषार्थः च - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अतडम् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ भाषार्थः च - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अतडाव - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ भाषार्थः च - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अतडन् - तड् - चुरादिः - त॑डँ॑ भाषार्थः च - प्रथम पुरुषः एकवचनम्