संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


ज्युत् - भ्वादिः - ज्यु॑तिँ॑र् भासने - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्