संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


जॄ - दिवादिः - जॄ॑ष् वयोहानौ मित् १९३... - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्