संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


जक्ष् - अदादिः - ज॑क्षँ॑ भक्ष्यहसनयोः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अजक्षित
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अजक्षुः
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अजक्षिम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अजक्षिव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
अजक्षद्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्