संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

चययेतम् - चि - चुरादिः - चि॑ञ् चयने - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
चययेताम् - चि - चुरादिः - चि॑ञ् चयने - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
चययेम - चि - चुरादिः - चि॑ञ् चयने - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
चययेत - चि - चुरादिः - चि॑ञ् चयने - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
चययेः - चि - चुरादिः - चि॑ञ् चयने - मध्यम पुरुषः एकवचनम्