संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अकेतत - कित् - भ्वादिः - कि॑तँ॑ निवासे रोगापनयने... - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अकेताव - कित् - भ्वादिः - कि॑तँ॑ निवासे रोगापनयने... - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अकेताव - कित् - भ्वादिः - कि॑तँ॑ निवासे रोगापनयने... - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अकेतन् - कित् - भ्वादिः - कि॑तँ॑ निवासे रोगापनयने... - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अकेतम् - कित् - भ्वादिः - कि॑तँ॑ निवासे रोगापनयने... - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्