संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


चम् - स्वादिः - च॑मुँ॑ भक्षणे न मित् १९... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अचम्नुत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अचम्नवम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अचम्नुताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
अचम्नुवन्
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
अचम्नोः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्