संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

जिघ्रथ - घ्रा - भ्वादिः - घ्रा॒ गन्धोपादाने घ्रा... - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
जिघ्रथः - घ्रा - भ्वादिः - घ्रा॒ गन्धोपादाने घ्रा... - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
जिघ्रसि - घ्रा - भ्वादिः - घ्रा॒ गन्धोपादाने घ्रा... - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
जिघ्रसि - घ्रा - भ्वादिः - घ्रा॒ गन्धोपादाने घ्रा... - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
जिघ्रन्ति - घ्रा - भ्वादिः - घ्रा॒ गन्धोपादाने घ्रा... - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्