संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'अगृणात् / अगृणाद् ( कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम् )' - प्रथम-पुरुषे द्विवचने परिवर्तनं कुरुत ।