संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

गृणीयाम - गॄ - क्र्यादिः - गॄ॑ शब्दे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
गृणीयाव - गॄ - क्र्यादिः - गॄ॑ शब्दे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
गृणीयुः - गॄ - क्र्यादिः - गॄ॑ शब्दे - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
गृणीयात - गॄ - क्र्यादिः - गॄ॑ शब्दे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
गृणीयाम - गॄ - क्र्यादिः - गॄ॑ शब्दे - मध्यम पुरुषः एकवचनम्