संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


गूर्द् - भ्वादिः - गु॑र्द॒ क्रीडायामेव गुडक... - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्

गुर्दावहै
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
गुर्दताम्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
गुर्देथाम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
गुर्दामहै
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
गुर्दध्वम्
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्