संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

गूहेध्वम् - गुह् - भ्वादिः - गु॑हूँ॒॑ संवरणे - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
गूहेमहि - गुह् - भ्वादिः - गु॑हूँ॒॑ संवरणे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
गूहेयाताम् - गुह् - भ्वादिः - गु॑हूँ॒॑ संवरणे - प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
गूहेवहि - गुह् - भ्वादिः - गु॑हूँ॒॑ संवरणे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
गूहेथाः - गुह् - भ्वादिः - गु॑हूँ॒॑ संवरणे - मध्यम पुरुषः एकवचनम्