संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

गोपायेम - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
गोपायेद् - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
गोपायेयम् - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
गोपायेयुः - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
गोपायेव - गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - उत्तम पुरुषः द्विवचनम्