संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

गोपायताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
गोपायत
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
गोपायाव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
गोपायानि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
गोपायतात्
मध्यम पुरुषः एकवचनम्