संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


गुप् - भ्वादिः - गु॑पूँ॑ रक्षणे - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

गोपायसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
गोपायन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
गोपायथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
गोपायथ
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
गोपायामि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्