संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


गा - जुहोत्यादिः - गा॒ स्तुतौ - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

अजिगाः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अजिगीतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अजिगाम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अजिगीम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अजिगात्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्