संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


क्षि - स्वादिः - क्षि॑ क्षीऽ हिंसायाम् ... - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्