संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


कुन्थ् - भ्वादिः - कु॑थिँ॑ हिंसासङ्क्लेशनयो... - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

कुन्थेम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
कुन्थेतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
कुन्थेताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
कुन्थेः
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
कुन्थेद्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्