संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


कल्ल् - भ्वादिः - क॑ल्लँ॒ अव्यक्ते शब्दे अ... - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्