संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


ऋण् - तनादिः - ऋ॑णुँ॒॑ गतौ - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

आर्णुम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
आर्णुव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
आर्णोद्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
आर्णवम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
आर्णुतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्