संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

ईहे - ईह् - भ्वादिः - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
ईहामहे - ईह् - भ्वादिः - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
ईहेते - ईह् - भ्वादिः - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
ईहेथे - ईह् - भ्वादिः - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
ईहसे - ईह् - भ्वादिः - ई॑हँ॒ चेष्टायाम् - मध्यम पुरुषः बहुवचनम्