संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


ईर्ष्य् - भ्वादिः - ई॑र्ष्यँ॑ ईर्ष्यार्थाः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्