संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'ईर्ष्याव ( कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम् )' - एकवचने परिवर्तनं कुरुत ।