संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


इख् - भ्वादिः - इ॑खँ॑ गत्यर्थः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्

ऐखतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
ऐखाम
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
ऐखाव
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
ऐखम्
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
ऐखताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्