संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'आञ्छतम् ( कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम् )' - प्रथम-पुरुषे बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।