संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


आन्छ् - भ्वादिः - आ॑छिँ॑ आयामे - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्

आञ्छताद्
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
आञ्छतम्
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
आञ्छताम्
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्
आञ्छताद्
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
आञ्छताद्
मध्यम पुरुषः एकवचनम्