संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

अमति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अमथ
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
अमामि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अमथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
अमन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्