संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

अमसि - अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - मध्यम पुरुषः एकवचनम्
अमामः - अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - प्रथम पुरुषः एकवचनम्
अमथः - अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
अमामि - अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - उत्तम पुरुषः एकवचनम्
अमामि - अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - मध्यम पुरुषः द्विवचनम्