संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


अम् - भ्वादिः - अ॑मँ॑ गत्यादिषु गतौ शब... - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्