संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


अञ्च् - भ्वादिः - अ॑ञ्चुँ॑ गतिपूजनयोः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्