हु - हु॒ दानादनयोः आदाने चेत्येके प्रीणनेऽपीति भाष्यम् शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजुहोत् / अजुहोद्
अजिह्रेत् / अजिह्रेद्
अददात् / अददाद्
अचिकेत् / अचिकेद्
अदिधेट् / अदिधेड्
अजिगात् / अजिगाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजुहुताम्
अजिह्रीताम्
अदत्ताम्
अचिकिताम्
अदिधिष्टाम्
अजिगीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अजुहवुः
अजिह्रयुः
अददुः
अचिकयुः
अदिधिषुः
अजिगुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अजुहोः
अजिह्रेः
अददाः
अचिकेः
अदिधेट् / अदिधेड्
अजिगाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजुहुतम्
अजिह्रीतम्
अदत्तम्
अचिकितम्
अदिधिष्टम्
अजिगीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अजुहुत
अजिह्रीत
अदत्त
अचिकित
अदिधिष्ट
अजिगीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अजुहवम्
अजिह्रयम्
अददाम्
अचिकयम्
अदिधिषम्
अजिगाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अजुहुव
अजिह्रीव
अदद्व
अचिकिव
अदिधिष्व
अजिगीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अजुहुम
अजिह्रीम
अदद्म
अचिकिम
अदिधिष्म
अजिगीम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजुहोत् / अजुहोद्
अजिह्रेत् / अजिह्रेद्
अददात् / अददाद्
अचिकेत् / अचिकेद्
अदिधेट् / अदिधेड्
अजिगात् / अजिगाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अचिकिताम्
अदिधिष्टाम्
अजिगीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अदिधेट् / अदिधेड्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अचिकितम्
अजिगीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्