हुल् - भ्वादिः - हु॑लँ॑ हिंसासंवरणयोश्च हिंसायां संवरणे च शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
होलति
होलतात् / होलताद् / होलतु
अहोलत् / अहोलद्
होलेत् / होलेद्
प्रथम  द्विवचनम्
होलतः
होलताम्
अहोलताम्
होलेताम्
प्रथम  बहुवचनम्
होलन्ति
होलन्तु
अहोलन्
होलेयुः
मध्यम  एकवचनम्
होलसि
होलतात् / होलताद् / होल
अहोलः
होलेः
मध्यम  द्विवचनम्
होलथः
होलतम्
अहोलतम्
होलेतम्
मध्यम  बहुवचनम्
होलथ
होलत
अहोलत
होलेत
उत्तम  एकवचनम्
होलामि
होलानि
अहोलम्
होलेयम्
उत्तम  द्विवचनम्
होलावः
होलाव
अहोलाव
होलेव
उत्तम  बहुवचनम्
होलामः
होलाम
अहोलाम
होलेम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
होलतात् / होलताद् / होलतु
अहोलत् / अहोलद्
होलेत् / होलेद्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
होलतात् / होलताद् / होल
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्