हुल् - भ्वादिः - हु॑लँ॑ हिंसासंवरणयोश्च हिंसायां संवरणे च शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
प्रथम  एकवचनम्
होलति
होलिता
होलिष्यति
होलतात् / होलताद् / होलतु
अहोलत् / अहोलद्
होलेत् / होलेद्
हुल्यात् / हुल्याद्
अहोलिष्यत् / अहोलिष्यद्
प्रथम  द्विवचनम्
होलतः
होलितारौ
होलिष्यतः
होलताम्
अहोलताम्
होलेताम्
हुल्यास्ताम्
अहोलिष्यताम्
प्रथम  बहुवचनम्
होलन्ति
होलितारः
होलिष्यन्ति
होलन्तु
अहोलन्
होलेयुः
हुल्यासुः
अहोलिष्यन्
मध्यम  एकवचनम्
होलसि
होलितासि
होलिष्यसि
होलतात् / होलताद् / होल
अहोलः
होलेः
हुल्याः
अहोलिष्यः
मध्यम  द्विवचनम्
होलथः
होलितास्थः
होलिष्यथः
होलतम्
अहोलतम्
होलेतम्
हुल्यास्तम्
अहोलिष्यतम्
मध्यम  बहुवचनम्
होलथ
होलितास्थ
होलिष्यथ
होलत
अहोलत
होलेत
हुल्यास्त
अहोलिष्यत
उत्तम  एकवचनम्
होलामि
होलितास्मि
होलिष्यामि
होलानि
अहोलम्
होलेयम्
हुल्यासम्
अहोलिष्यम्
उत्तम  द्विवचनम्
होलावः
होलितास्वः
होलिष्यावः
होलाव
अहोलाव
होलेव
हुल्यास्व
अहोलिष्याव
उत्तम  बहुवचनम्
होलामः
होलितास्मः
होलिष्यामः
होलाम
अहोलाम
होलेम
हुल्यास्म
अहोलिष्याम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
होलतात् / होलताद् / होलतु
अहोलत् / अहोलद्
होलेत् / होलेद्
हुल्यात् / हुल्याद्
अहोलिष्यत् / अहोलिष्यद्
प्रथमा  द्विवचनम्
अहोलिष्यताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
होलिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
होलतात् / होलताद् / होल
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अहोलिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्