हा - ओँ॑हा॒क् त्यागे शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


जुहोत्यादिः अनिट् आकारान्त धातुः


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजहात् / अजहाद्
अददात् / अददाद्
अजिगात् / अजिगाद्
अवात् / अवाद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजहिताम् / अजहीताम्
अदत्ताम्
अजिगीताम्
अवाताम्
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अजहुः
अददुः
अजिगुः
अवुः / अवान्
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अजहाः
अददाः
अजिगाः
अवाः
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजहितम् / अजहीतम्
अदत्तम्
अजिगीतम्
अवातम्
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अजहित / अजहीत
अदत्त
अजिगीत
अवात
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अजहाम्
अददाम्
अजिगाम्
अवाम्
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अजहिव / अजहीव
अदद्व
अजिगीव
अवाव
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अजहिम / अजहीम
अदद्म
अजिगीम
अवाम
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अजहात् / अजहाद्
अददात् / अददाद्
अजिगात् / अजिगाद्
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अजहिताम् / अजहीताम्
अजिगीताम्
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अजहितम् / अजहीतम्
अजिगीतम्
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम